Yönetim Kurulu Sırları - E-PDF - Epub Kitapları

Yönetim Kurulu Sırları

Yönetim Kurulu Sırları – Dr. Yılmaz ARGÜDEN

Kurumsal yapıların en önemli organı, Yönetim Kurullarıdır. Her kurum için en yetkili
karar mercii olan Yönetim Kurullarının kimlerden oluştuğu, Yönetim Kurullarının hangi
konulara odaklandığı, nasıl çalıştıkları ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek üzere neler
yaptıkları gibi konular, kararların da, yönetimin de kalitesini etkileyen unsurlardır. Yönetim
Kurulları şirketi yönetmez yönlendirir, danışmanlık yapar, uygun bulmadığı kararları veto
eder ve gerektiğinde de yönetici kadroda değişiklikler yapar. Yönetim Kurullarının
yönlendirme ve denetleme görevini iyi yapabilecek bir yapıya, süreçlere ve üyelere sahip
olması, kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesinin ön koşuludur.
Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı
harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve
sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan
kurumsal yönetişim küçük- büyük veya halka açık-aile şirketi ayırımı olmaksızın her geçen
gün daha yaygınlaşıyor. Kurumsal yönetişim, kurumun tüm paydaşlarıyla ilişkilerindeki
davranışlarını ve iletişimini yürüten herkesin görevi olmakla birlikte, kurumların en üst karar
ve denetim organı olan Yönetim Kurullarındaki uygulamalar, bu yönetim anlayışının kurum
kültürü haline gelmesinin temelini oluşturuyor.
Güven ise ancak şeffaflık ile sağlanabilir. Başkalarının kaynaklarını kullanan her kişi
ve kurum, bu kaynakların kullanımında adil olmayı ve hesap verebilir olmayı ilke edindiğinde,
daha geniş kaynaklara ulaşabilir ve gelişmesini sürdürebilir.
Kurumların başarı grafiklerinin yükselebilmesi için sürekli gelişmeleri gerekir.
Gelişme ise sadece kurumun tepesinde değil, her seviyesinde yenilikçiliğin hayata geçirilmesi
ile sürdürülebilir bir nitelik kazanabilir. Bu nedenle, katılımcı yönetim anlayışı kurumda
odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi olanaklı kılar.

Bir kurumun en önemli varlıkları arasında insan kaynağı ve özellikle yönetim ekibi yer
alır. Bu ekibin yetkinliklerinin ve performansının değerlendirilmesi, gerektiği durumlarda
ekibe yeni kişilerin kazandırılması ve bu ekibin motivasyonunu yüksek düzeyde tutabilecek
adil ödüllendirme mekanizmalarına işlerlik kazandırılması da kurumun geleceğini belirleyen
bir başka faktördür. Bu değerlendirmelerin adil olarak yapılması ise iyi çalışan bir Yönetim
Kurulu ile mümkündür.

Yönetim kurulunun misyonu, en yüksek karar mercii olarak kurumu proaktif birşekilde
yönlendirmek, uzun vadede hissedarlarına sürekli ve kalıcı değer yaratmaktır. Kurumları
başarıya taşıyan, değer yaratılmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi de stratejik
seçimleridir.
Yönetim Kurulu bu ana görevine ek olarak kurumsal itibarı korumak ve
geliştirebilmek için kurumun tüm paydaşlarına – müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine
ve toplumun diğer kesimlerine – karşı sadece kanunlar açısından değil, aynı zamanda taahhüt
ettiği değerler, iş etiği ve kurumsal yönetişim ilkeleri açısından da sorumludur.
Yönetim Kurulu, şirketin en önemli stratejik varlıkları arasındadır. Dolayısıyla,
Yönetim Kurullarına seçilen üyelerin yetkinlikleri ve deneyimlerine, bağımsız olmalarına ve
kurulun işlemesi için oluşturulacak kurallara özen gösterilmesi, kurumun başarısı ve
sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
Kurumsal yönetişim sadece halka açık büyük şirketler için değil, aynı zamanda aile
şirketi konumunda olan KOBİ’ler için, hatta kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları için
de gereklidir. Çünkü, kurumsal yönetişim, kurumların gerek yönetimsel açıdan gerekse
kaynaklara ulaşımının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Ayrıca kurumsal yönetişim, aile
içi çatışmaların önlenmesi, yetenekli insan kaynaklarının kuruma kazandırılması ve kurumun
itibarının ve değerinin artırılmasınısağlar.
Kurumsal yönetişim, şirketleri halka açılmaya veya ortak alabilmeye de hazırlar,
paydaşlarıyla güvenilir ilişkiler kurulmasına destek olur.
Yönetim Kurulları bağımsız, karar almada tarafsız ve farklı bakış açıları
kazandırabilecek nitelikteki üyelerden oluşmalıdır. Bunun yanında üyeler, gerektiğinde
CEO’yu (veya Genel Müdürü) sorgulayabilecek, Başkan, hissedar ve üyeler önünde fikirlerini
açıkça ortaya koyacak derecede özgüvene sahip olmalıdırlar. Üyelerin seçiminde aranacak
temel nitelik, kişinin yaratacağı katma değer olmalıdır. Katma değeri yaratmanın yolu, gerekli
bilgi ve deneyime sahip olmanın yanı sıra, görüşleri açıklıkla, özgürce ve yapıcı bir şekilde
Yönetim Kurulu ile paylaşabilmekten geçer.
Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan ortak özellikler:
• Kuruma değer katacak bilgi, deneyim ve vizyona sahip olması,
• Kurum değerlerini taşıması,
• Bağımsız düşünme ve düşüncelerini yapıcı bir şekilde anlatabilmesi,
• Takım çalışmasına uygun bir yaklaşım sergilemesi,
• Kurumsal yönetişim ilkelerini içselleştirecek düzeyde benimsemiş olması,
• Yüksek performans standartlarına inanır ve uygular olması,
• Başta hissedarlar olmak üzere kurum paydaşlarının dengeli şekilde korunmasına duyarlı
olması,
• Yönetim kurulu çalışma süreçlerine sorumluluklarını yerine getirecek sıklıkta ve yoğunlukta
profesyonel disiplin ile hazırlanması ve katılması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to top